سپتامبر 4, 2017

بخش مسابقه هر شهروند یک فیلم کوتاه

در این بخش فیلم های کوتاه با محوریت احسان و نیکوکاری و موضوعاتی نظیر :