ژانویه 8, 2018

نقد و بررسی فیلم ” وال ها”

هفدهامین کارگاه نقد و بررسی آثار منتخب جشنواره ملّی فیلم کوتاه حسنات
ژانویه 8, 2018

نقد و بررسی فیلم “کودکان ابری”

شانزده امین کارگاه نقد و بررسی آثار منتخب جشنواره ملّی فیلم کوتاه حسنات
ژانویه 8, 2018

نقد و بررسی فیلم ” مراسم “

پانزده امین کارگاه نقد و بررسی آثار منتخب جشنواره ملّی فیلم کوتاه حسنات
ژانویه 8, 2018

نقد و بررسی فیلم ” حفره مشترک”

چهارده امین کارگاه نقد و بررسی آثار منتخب جشنواره ملّی فیلم کوتاه حسنات
دسامبر 11, 2017

نقد و بررسی فیلم ” تنازع”و”999999999″

سیزده امین کارگاه نقد و بررسی آثار منتخب جشنواره ملّی فیلم کوتاه حسنات
دسامبر 4, 2017

نقد و بررسی فیلم ” کورسو”

دوازده  امین کارگاه نقد و بررسی آثار منتخب جشنواره ملّی فیلم کوتاه حسنات
نوامبر 28, 2017

نقد و بررسی فیلم ” ارتقاع امید”

یازده امین کارگاه نقد و بررسی آثار منتخب جشنواره ملّی فیلم کوتاه حسنات
نوامبر 22, 2017

نقد و بررسی فیلم ” مادر”

ده امین کارگاه نقد و بررسی آثار منتخب جشنواره ملّی فیلم کوتاه حسنات
نوامبر 15, 2017

نقد و بررسی فیلم ” شیرتلخ”

نهمین کارگاه نقد و بررسی آثار منتخب جشنواره ملّی فیلم کوتاه حسنات