می 15, 2018

برگزیدگان بخش فیلم کوتاه داستانی هفتمین جشنواره حسنات معرفی شدند

به گزارش ستاد خبری هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان، برگزیدگان بخش داستانی جشنواره در مراسم اختتامیه که در سینما فلسطین اصفهان در حال برگزاری […]
می 15, 2018

معرفی برگزیدگان بخش مستند هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان

به گزارش ستاد خبری هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان، برگزیدگان بخش مستند جشنواره در مراسم اختتامیه که در سینما فلسطین اصفهان در حال برگزاری […]
می 15, 2018

برگزیدگان بخش پویانمایی هفتمین جشنواره حسنات معرفی شدند

به گزارش ستاد خبری هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان، برگزیدگان بخش پویانمایی جشنواره در مراسم اختتامیه جشنواره که در سینما فلسطین اصفهان در حال […]
می 15, 2018

معرفی برگزیدگان فیلم‌های کوتاه داستانی، مستند و پویانمایی جشنواره حسنات به انتخاب داوران جوان

به گزارش ستاد خبری هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان، برگزیدگان فیلم‌های کوتاه داستانی، مستند و پویانمایی جشنواره حسنات به انتخاب داوران جوان معرفی شدند […]
می 15, 2018

برگزیدگان بخش فیلمنامه هفتمین جشنواره حسنات معرفی شدند

برگزیدگان بخش فیلمنامه هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان معرفی شدند. به گزارش ستاد خبری هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان، برگزیدگان بخش فیلمنامه […]
می 15, 2018

معرفی برگزیدگان بخش «هر شهروند، یک فیلم کوتاه» جشنواره حسنات اصفهان

به گزارش ستاد خبری هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان، برگزیدگان بخش«هر شهروند، یک فیلم کوتاه» جشنواره معرفی شدند که در این میان اصفهانی‌ها گوی […]