هیئت انتخاب فیلم سهراب خسروی
می 29, 2017
هیئت انتخاب فیلم فریدون خسروی
می 29, 2017

نقی نعمتی

نویسنده و کارگردان

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ از داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮره اصفهان.

او  ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه از ﺟﻤﻠﻪ: ﻣﺜﻞ ﭼﺘﺮ ﺑﭽﻪ ها - ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮔﻤﺸﺪه -  ﻧﻐﻤﻪ های

ﮐﻮدﮐﯽ -  ﺧﻂ آزاد - ﺑﺎ او - ﺑﺮﻓﮏ - آن دو - ﻣﯿﺎن ﺑﺮ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه دﯾﮕﺮ و دو ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ آن ﺳﻪ و

ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ی هنری ﺧﻮد دارد.

ﻧﻌﻤﺘﯽ در ﺑﯿﺶ از 200 ﺟﺸﻨﻮاره داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺸﻨﻮاره های ﻟﻮﮐﺎرﻧﻮ- ﺗﻮرﻧﺘﻮ- وﻧﮑﻮور ﮐﺎﻧﺎدا- هاوایی آﻣﺮﯾﮑﺎ -

ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﺎی ﯾﻮﻧﺎن – استکهلم ﺳﻮﺋﺪ - ﺳﻦ اوﺋﯿﺰ آرژاﻧﺘﯿﻦ- آﺳﯿﺎ ﭘﺎﺳﯿﻔﯿﮏ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ- دوﺑﯽ - ﺗﻮرﯾﻦ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ - داﮔﺎ - ﺑﻼک ﻣﻮوی

ژﻧﻮ- ﺑﺮژو ﺑﻠﮋﯾﮏ- ھﻨﮓ ﮔﻨﮓ - ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس - ﭘﺮاگ ﭼﮏ - ﺗﺎﯾﭙﻪ ﺗﺎﯾﻮان- دهلی ﻧﻮ - اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل - داﮐﺎ ﺑﻨﮕﻼدش - ﮐﻠﺮﻣﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و... ﺑﺎ ﻓﯿﻠمهایش ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺘﻌﺪدی را از ﺟﺸﻨﻮاره های ﻣﻠّﯽ -  ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺳﯿﻨﻤﺎی

ﺟﻮان - رﺷﺪ -  ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه تهران - ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان اصفهان - ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺠﺮ - ﻓﯿﻠﻢ روﯾﺶ - ﻣﻠﻞ اﺗﺮﯾﺶ - ﻟﻮدز لهستان - ﺟﺎﯾﺰه

ﻓﺮهنگستان ادب و هنر - ﻣﺪال طﻼی اﺗﺤﺎدﯾﻪ جهانی ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه (ﯾﻮﻧﯿﮑﺎ) - ﻣﺪال طﻼی ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﻞ اﺗﺮﯾﺶ - ﺟﺎﯾﺰه بهترین

ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری از ﺟﺸﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ - ﺟﺎﯾﺰه ﻧﺖ ﭘﮏ (ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻗﺎره آﺳﯿﺎ) از ﺟﺸﻨﻮاره ﻟﻮﮐﺎرﻧﻮ ﺳﻮﺋﯿﺲ - ﺟﺎﯾﺰه

وﯾﮋه بهترین ﻓﯿﻠﻢ از ﺟﺸﻨﻮاره وزول ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﺎﻧﮑﻮک ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ و... درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *