139512021430221910060524

فیلمنامه های برتر جشنواره ششم حسنات مشخص شدند


برگزیدگان بخش فیلمنامه مسابقه ملی ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات معرفی شدند.


به گزارش ستاد خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات، بهترین فیلمنامه بخش مسابقه ملی این دوره از جشنواره به «ناسور» اثر مجتبی حیدری و جبار اجاقلو از زنجان رسید و دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به این نویسندگان اهدا شد.

«انتهای کوچه بن بست» از  نازنین فرخلو از هشتگرد دومین فیلمنامه برتر و «آتن» نوشته حسین شاعری از تهران عنوان سومین فیلمنامه برتر را کسب کردند و به آنها  لوح سپاس، یادمان جشنواره و جایزه نقدی داده شد.
جایزه ویژه هیأت داوران در بخش فیلمنامه نیز به  «دو» اثر سپیده اقبالی از تهران رسید و لوح سپاس، یادمان جشنواره و جایزه نقدی به این نویسنده تعلق گرفت.