آثار راه یافته به بخش مسابقه پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات

amp;

نام فیلمنام و نام خانوادگیشهر
آخرین...پگاه حمیدخانیکرج
آینهاعظم کاشفی کیاتهران
امیدآروین مدقالچیکرج
انفرادیکوروش شاملولاهیجان
بازتابجعفرصیادیزنجان
تار و پودامیر هوشنگ معینتهران
جوجه ماشینیمحبوبه محمدزکیتهران
دایره گچیسهیل سراجیتهران
صدای جادهبرزان رستمیسنندج
مرد خاكيمهسا سامانيشهركرد، سامان
مستورهشکیبا مهدویاناصفهان
مکعبسید فرهاد نجفی فردقزوین
نخکشزینب قربانی فریاداردبیل
نقطه ای در بی انتهاسید امید رضوی تهران
نقطه قرمزمطهره احمدپورمبارکه
پیرمرد و دخترفرشید رهنمادهدشت
کارگردانآزاد جعفرپوربوکان
نام فیلمنام و نام خانوادگیشهر
آئینهکوروش شاملولاهیجان
اینسانمهدی آقاجانیتهران
باورامیر واحدیتبریز
تمام زمستان هایی که ندیده امامیدخوش نظرتهران
توپ جنگسعیدمددی ماهانیتهران
دخترک آت آشغالیمحمدزارعتبریز
دخیلبهاره فرزدتهران
درختساره شفیعی پورتهران
درخت کهنسالفرنوش عابدی
دوچرخهمهدی شادهمدان
زنی زیر یخ ها آواز می خواندمریم خلیل زادهتهران
سقوطاحمدتیموریاصفهان
شیخ بهاییاصغرصفارتهران
فانوس لالاییاصغرصفارتهران
مال من استمریم کشکولی نیاتهران
مجلس آیینهمهدی آقاجانیتهران
مسافرجمال اسکوییشهرکرد
نافرمانیمحسن صالحی فردتهران
ناگهان باد برمی خیزدادریس سامانیمهاباد
نصفه سلحشورمسعودقدسيهتهران
نقش هر پردهمريم فرح زاديتهران
پدرسید محمدرضاخردمندانتهران
پنکهفاطمه سوهانیتهران
کودکان دشتسعادت رحیم زادهتهران
گربه ها در شهرمهردادرضاییاصفهان
گل و بلبل، پشت و رو ندارهمهدی آقاجانیتهران
نام فیلمنام و نام خانوادگیشهر
4راه دوممهدی یوسفعلیتهران
5 دقیقه تا پایانعلیرضا سلمانپورتبریز
آب یخجلال ساعدپناهسنندج
آبی مثل آسمانعابدین محمدیکرمانشاه
آتافراز آهنینآستارا
آدمک چوبی سایه منزیور حجتیاصفهان
آزمایشآیدانا مجوفراصفهان
آمنوحید شیخی یگانهالشتر
آن پایین زیر پنجرهمحمود آقازادهتهران
اسب چوبییونس شهبازمرند
انعکاسمهرداد محب علیزادهرشت
اوحامداصلانیتهران
با احتیاط برانید جاده لغزنده استغلامرضاجعفریاصفهان
باد هر وقت که بخواهد می وزدمریم اسمی خانیتهران
بازی ناتمام محمدمصطفی حیدریاصفهان
برتلک بازسجاداحمدبیگیایلام
بوسه با چشمان بستهروح الله صدیقیتهران
بولودمهدی حیدریارومیه
بیادریس سامانیمهاباد
تمام چیزهایی که جایشان خالی استکاوه قهرمانتهران
تولد مامانمرتضی شمستهران
حافظابوذرحیدریتهران
حذف اضطراریفهیمه آقاحسنیبوشهر
خانه (البیت)رضا زهتابچیانتهران
خلوتگاهکریم فائقیانبوشهر
خویش اندازعلی عرفانفرهادیتهران
در آغوش چند خطمحمدپیرزادیخرم آباد
در راهامیرصرافهاتهران
در سوگ سیاوشآرشانیسی
دیوارکشیاحمدتیموریاصفهان
روزهای آخر اسفندالبرزپورصیادرشت
روزِ زوجهادی معصوم دوستتهران
رویای ناتمامناصرنیک بختسنندج
ریشه در خاکبیژن زمان پیراسنندج
سمفونی با طعم باروتسجاد ذوالفقاریایلام
سه روز بعد...ناگازاکیحامداصلانیتهران
سه سال و سه ماه ودو روزداودرحمانی-سعید ولی زادهمشهد
سوتاحد اجاقزاده بهروزمرند
شبمحمدرضانوریانکرج
شهریاررضاجمالیاردبیل
صراحیسعیدنجاتیقم
طبق عادت همیشگیمحمدحمزه ایتهران
عروس جمعهسید محمدسلیمی رادیاسوج
علمکحسین دارابیتهران
فروزانمیرعباس خسروی نژادتهران
قماربازکریم لک زادهتهران
قوها سوار بر بادندمهدی صادقیتهران
لحظه یاد رفتهموسی پایین محلیشهرستان گرگان شهر جلین
ماجرای یک شب بارانیمهدی فرد قادریتهران
مترسکها هم می میرندپرویزرستمیتهران
مرد نمکیسید سجادموسویقم
مرداب کوچک خانگیشایان رنجبرتهران
مشکلات خود را به ما بسپاریدمحمدمحسنیتهران
من دروغ نمی گمگیتی باقریقزوین
میزبانامیدعبدالهیتهران
نجسبهرام ارکتبریز
نقاشیداودقصریاصفهان
هستیکمال پرناکتبریز
هلهله ی جنگصادق رسولیبوشهر
هوادارعلیدلکاریمرند
وقتی دیگرمجتبی قاسمیشهرری
وقتی صنم گریستفریبزرآهنین - مجید شیدااصفهان
ولدامیر عباس ربیعیتهران
ویزورعلی عزیزاللهیتهران
پانصد مثقال طلاسعیدهنرآموزتهران
پُلامین قشقائیاناصفهان
پیام کوتاهمحمدپسران رزاق
لیلا جعفری
اصفهان
چرخآرین وزیردفتریتهران
چشم آبیامیرمسعودسهیلیتهران
چشم بنداحمدرضاسیستاناصفهان
چلهداودخیامتهران
چهار ضلعیزهراخیریتهران
کاسکومجتبی قاسمیری
کشتارگاهبهزادآزادی خزاعیشاهیندژ
کودکان ابریرضافهیمیتهران
گناه آخرالهام آقالریمهدی جوزایی
گنوغکعلیرضااحمدیتهران
گچمحمدصادقیمشهد مقدس
فصل بازگشتعباس امینیتهران
شاخ گوزنرضا نجاتیتهران
نام فیلمنام و نام خانوادگیشهر
آبگینهرضوان مظاهریاصفهان
آرزوی کاغذیصدیقه کریمیخمینی شهر
آلزایمرفرزادتفقدی کریم زادهمشهد
آماجساناز منوچهری-راضیه بروجیاناصفهان
آواز تیشههاجر الساداتمیریاناصفهان
اندوهنجیبه حقانیاصفهان
ایستمریم ناصریمرودشت
ایست گاهمهران شفیعی نیااصفهان
باسعیدموذنیاصفهان
بارانمحمدخیمه گاهیاصفهان
ترمهشکوفه توانگراصفهان
حرف های خط خوردهآناهید ساداتداوریتهران
در این قسمت چیزی ننویسیدروزبه شعرای نجاتیاصفهان
دیگریگلنازایزداناصفهان
سفرستاره میرسهیلرشت
قنات شهر خاموشحسین و پدرامامیری و پورامیریتهران
لام تا کاممحسن بانصیریتهران
مارپلهنیماشمسائیاهواز
مردی روی صندلیوحیدرجبیتهران
مکانعلیرضامختاریتهران
نامه های سنگیمحمودعرفانیاصفهان
نیلوفر منسید مسعودموسویشاهین شهر
همینحمید رضاحسینیانتهران
واحد 9محمد صادق گلچین عارفیتهران
پارککبری عباسیهمدان
پایشعلیرضاغفاریان مالمیرییزد
پدر منپویان صادقی مقدم پوررشت
پدر و پسرمحمدمحمودسلطانیشمیرانات
پس لرزهمحمود یزدانی بهرام آبادیدشتستان
آنجا که همه چیز تمام استمختار عبداللهیاصفهان
نام فیلمنام و نام خانوادگیشهر
360درجهآزاده مسیح زاده لاریشیراز
may flyحسین شایقیتبریز
آپارتمان مورچه هاتوفیق امانیسنندج
اینامعلیرضاسلمانپورتبریز
به خاطر هیچعسل غریبزرین شهر
جابجامحمدقنبری پیکانیاصفهان
جارسینامصطفی زادهرشت
حبابزهراکاظمیتهران
خلودالهام هادی نژادقم
خیلی نزدیک ، کنار گوشممهدی یوسفعلیقم
رویای حناییسجادقربانیاصفهان
زبالهحسین حضوریگرگان
زمین مکانی برای زیستنعابدین محمدیکرمانشاه
شکستنی استمهدی آقاجانیتهران
ناتمام به سرعت هرچه تمام ترآزادمحمدیتهران
بیگانهفردین انصاریاصفهان
یکی بود که یکی نبودسلمان خورشیدیتهران
عنوان فیلمنامهنام و نام خانوادگیشهر
330 سی سی خاطرهالهام معروفیاراک
آسونسیم محمدی فارسانی- نسیم سیفی پور- مجید شیدااصفهان
آواز خسته ی قومهدی قاسم زادهقائم شهر
استشهادی برای پسرم علیراحله پاشای گتابیبابل
اسیر تنگ های بلورینمحسن باقری دستگردیشهرکرد
انتهای آرامِستانامیرکرمیتهران
ایستگاهمحمد صادق دهقانیبیرجند
تقارنحسام سامری زادهمشهد
ثانیه های انتظارمایده عبدیبابل
جشن تولدسارا صحت_علی فتوحیمرودشت
خانه مادر کجاستایرج افکارکرمانشاه
خط کشیداودجلیلیقم
خورشید آسمان ، خورشید کاشیزیبا ارژنگتهران
دست راست آقای شایگانظهیر پاریاباصفهان
دیوار امیدپیمان جهانفرمیانه
دیگرانمحمد فاضل-پورابوطالباصفهان
راه و چاهراحله پاشای گتابیبابل
رو دستسولمازهمت زادهشهرکرد
روز تقسیمشهروزآقائی پورتهران
روشنایی در پوتینبابک نبی زادهکرج-رجایی شهر
ریشه در گمحامداصلانیتهران
سایه های سپیدمهدیامینیقم
سوره بارانجوادشکاریاصفهان
سیاه و سفیداسماعیل علیزادهتهران
شام عروسیسید وحیدحسینی نامیتهران
صدف سیاهفریبزرآهنیناصفهان
عروسک سکوتسولمازهمت زادهشهرکرد
قطره و دریاشهرزادتقوایی زحمت کشتهران
لامپ کوچولوعلی واحدیانساری
مانده تا برف زمین آب شودسید میثم حسنیهمدان
نابخشودهعاطفه نقویاصفهان
نانیسممحسن شیرزاییزاهدان
نفس عمیقفاطمه زهرا-هادیان میستانیبهنمیر
نقاشیداودقصریاصفهان
هادیمحمدعلی محمدپورمشهد
هدیه ای برای ...میلادباقریاصفهان
همراه شادیمان باشیدرقیه توکلییزد
پیردخترمصیب حنایی- حامد بقائیانتهران
چشمه و سنگحسين پورستارتبريز
کپیمرسده فلاح نژادساری
گردش روزگارمحمد حسن ارجمندیتهران
نام فیلمنام و نام خانوادگیشهر
الله یاراحمدنیک فرجامبیرجند
بخشش مريممهدي شعبانينور
خواهرم محدثهعاطفه محرابیتهران
درخت مادرعلی شهابیآبادان
روشنایی دستاحمداحمدپورخرم آباد
زخمسید مهدیموسویآران و بیدگل
زندگی بر نیمبوسشمسی وفاییکرمانشاه
زندگی در جزرسعیدآلبوعبادیماهشهر
زندگی شاید همین باشدسید مهدی موسویآران و بیدگل
زیر بالهای کاسپینبابک مجیدیآستارا
سپیدهعباس سندیرشت
شهری برای دخترانممحمد صادق دهقانیبیرجند
طلبجوادسلمانژادزاهدان
قارلی داملارهایده مرادیاردبیل
لیرمحمدرضاحافظیخرم آباد
پرده چهارممنان جانبراری تنکابنیبابل
پلپلاسیمرتضی کاویانیزاهدان
چاق٬کچل٬سیبیلومحسن نجفی مهریتهران
چنگارفاطمه بهروزاصفهان
ژینهوشنگ میرزاییتهران
کامیابی مسکمحمد صادق دهقانیبیرجند
گاهی فقط عشقاحمدصراف یزدیزد
نام فیلمنامنام خانوادگیشهرکد
درد عشقی کشیده ام که مپرسعلیمعصومیبهشهر124/م
کاتمحمدمرادی فخرتهران134/م
گاهِ آراممحمد ابراهیمغفاریانمشهد150/م
سایه ها هر جا بخواهند می روندسجادستودهتهران189/م
فیلم های تبلتمفربدفرهادیهاصفهان195/م
ننواحسانشادمانیشیراز219/م
زمستان آن سال هااحمدصراف یزدیزد279/م
من دکتر نیستمپیمانجهانفرمیانه299/م
نار و رنجداورنجفیاردبیل328/م
معلممحسناردستانی رستمیتهران336/م
شریک الانتصارناصرنادریتهران337/م
سفر یک مسافرعباسروزبهانیتهران353/م
شهروندان ارشدجعفروفاداراصفهان373/م
مانوشاکعسلغریبزرین شهر375/م
آخرین راویجمیلعامل صادقیمشهد379/م
راز سنگعلیرضاسبحانیمشهد397/م
ارحم ترحمشیدانیکوروینتهران400/م
فیلمنام و نام خانوادگی شهرزمان
بهارعلی پورعیسی تهران 22
دوچرخه ها،پدرها،سیگارهاابراهیم ایرج زاد تهران15
هشتادسالگی رضاجمالی تهران12
به هرحال سیدمسیح مسیح زاده شیراز 13
فندک انگلیسی حامد حسین حسینی تهران10
رنگ آب عمادسلمانیان آبادان 8
ماهور نداوفایی تهران 26
مهمان ویژه زهره معتمدی تهران 20
برای فردا مهدی بختیاری قم 2
غدا حازراست شکوفه جباریاصفهان 15
پارکینگ عباس عمرانی بیدی تهران 11
چندمتربالاتر محمد منعم تهران 13
شاید دیر.. مهشادولی قم 6
عروس بلوط رضا دانش پژوه یاسوج 14
گوگل فرامرزوجدان دوست تهران 2
خیالی دلپذیر رسول احمدی سنندج 8
رویای صادقه اصغرعباسی مهرآبادی ابرکوه 11
عروسک کوکی مهسا کریمی اصفهان 14
Rangan99تیام یابندهبوشهر 14

معرفی جشنواره

کانون نشر و ترویج فرهنگ اسلامی حسنات اصفهان از موسسه های خیریه فعال در حوزه فرهنگی صندوقهای قرض الحسنه استان اصفهان با سابقه بیش از سی سال فعالیت میباشد .این کانون از سال 1389جشنواره ملّی فیـلم کوتاه حسنات رابه منظور گسترش هرچه بیشتر فرهنگ احسان و نیکوکاری و سنّت خیراندیشی، همیاری، نوع دوستی و همـدلی در میـان مردم به ویژه جوانان در قالب فیلمهای کوتاه بنیان نهاد،وطی پنج سال برگزاری جشنواره، موفق به ارتباط موثر با هنرمندان وفیلمسازان کشور گردید.این کانون امیددارد تا با انتـشار و تعمیم این مفاهیم والا و ارزشمنـد ضمن کشف استعداد های ناب فیلمسازان جوان این مرز و بوم،منشأ توجه و تعمق ارتباط ذهنی و حرفه ای هنرمندان فیلمساز در راستــای خدمت رسانی به نیازمندان و اشاعه فرهنگ نیکوکاری باشد.

آمار تحلیلی جشنواره

آمار تحلیلی جشنواره از سال 89 تا 94

حسنات در قاب تصویر

حسنات در قاب تصویر

آمار بازدید وبسایت

  • کاربران حاضر: 1
  • بازدید امروز: 174
  • بازدید دیروز: 383
  • بازدید ماه: 15553
  • کل بازدیدها: 1083133
  • کل نوشته‌ها: 726

Powered by themekiller.com